స్క్రీన్ అడ్డంగా తిప్పితే అద్దిరిపోద్ది !

What is TOM TOM?

“ Impecunious ” అనే పదానికి అర్ధం Penniless అట, అంటే " చిల్లి గవ్వ కూడా లేకపోవటం"

మేము Impecunious లాంటి పదాలను చిల్లి గవ్వలు చేస్తాం అన్నమాట ...

ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే

మేం కతల్ పడమ్, చెప్తం.

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా Politics నుంచి POP culture దాకా చోటు చేసుకున్న, చేసుకుంటున్న అద్భుతమైన విషయాలు అందరికీ అర్ధం అయ్యేలా అత్యంత సులభంగా ఓ చక్కటి కథలా మీ ముందుకు తీసుకు వచ్చే ప్రయత్నమే TOM TOM podcast

Happy Listening

Available On